Get Adobe Flash player

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

О Земуну - Вести

 

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр.др. закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске општине Земун („Службени лист Града Београда“, број 89/17) и члана 16. тачка 10. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда“, број 43/13 – пречишћен текст), донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Именује се Милош Бубњевић, дипл. економиста, за директора Туристичко - културног центра Градске општине Земун, на период од четири године.

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службеном листу Града Београда.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда“, као и на званичној интернет презентацији Градске општине Земун (www.zemun.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), којим је утврђено да директора установе именује и разрешава оснивач, члану 7. став 2. Одлуке о оснивању Туристичко - културног центра Градске општине Земун („Службени лист Града Београда“, број 89/17), којим је прописано да директора, председнике и чланове Управног и Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина Градске општине Земун на период од четири године, са могућношћу реизбора на ту функцију, члану 26. став 1. Статута Туристичко -културног центра Градске општине Земун бр. 02-03 од 17.01.2018. године, према којем је Управни одбор дужан да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу, и ставу 4. истог члана према којем, на основу предлога Управног одбора, оснивач именује директора Центра, а чланом 16. тачка 10. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда“, број 43/13 – пречишћен текст), утврђена је надлежност Скупштине Градске општине Земун да имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe установа, организација и служби чији је оснивач.

На основу члана 21 - 26. Статута Туристичко-културног центра Градске општине Земун бр. 02-03 од 17.01.2018. године, Управни одбор Туристичко-културног центра Градске општине Земун је спровео Јавни конкурс за избор директора Туристичко - културног центра Градске општине Земун, који је објављен у дневном листу „Политика“ 16.05.2018. године.

Јавним конкурсом, у складу са чланом 22. Статута Туристичко - културног центра Градске општине Земун бр. 02-03 од 17.01.2018. године утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

- стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;

- радно искуство од четири године на пословима из оквира делатности Центра, од чега најмање две на руководећим пословима;

- активно знање страног језика;

- напредно познавање рада на рачунару;

- држављанство Републике Србије;

- општа здравствена способност;

- да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора, односно да нема законских сметњи за његово именовање.

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Центра, као саставни део конкурсне документације.

Дана 05.06.2018. године, по отварању пријава и прегледу приложене документације, Управни одбор је констатовао да је пријава кандидата Милоша Бубњевића из Новог Београда једина приспела пријава, да је поднета благовремено, да је разумљива и да су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени.

На основу наведеног, Управни одбор извршио је избор кандидата за именовање директора и предложио да се за директора Туристичко - културног центра Градске општине Земун, на период од четири године, именује Милош Бубњевић, дипл. економиста, из Новог Београда, Булевар Михајла Пупина број 133.

Ово решење је коначно.

Решење доставити:

1. Милошу Бубњевићу, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 133

Скупштина Градске општине Земун

Број: 06-523/2018-IV/43 од 29. јуна 2018. године

Тачност отправка оверава:

Секретар Скупштине Председник Скупштине

Градске општине Земун Градске општине Земун

______________________ Ненад Врањевац, с.р.

Марко Јанковић